paxanews.com

نقش حسابرسی داخلی در شناسایی بهترین ریسک

برای سازمان‌هایی با ساختار بزرگ، واحد مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی مجزا بهترین حالت خواهد بود و در سازمان‌های با ساختار کوچک ممکن است مناسب‌ترین حالت گزارش دهی واحد‌ها از طریق مسیر‌های یکسان باشد لذا این روش سودمندتر بوده و در غیر این صورت، دسترسی به آن مشکل است.