paxanews.com

نقش حسابرسی داخلی در شناسایی بهترین ریسک

برای سازمان‌هایی با ساختار بزرگ، واحد مدیریت ریسک و حسابرسی داخلی مجزا بهترین حالت خواهد بود و در سازمان‌های با ساختار کوچک ممکن است مناسب‌ترین حالت گزارش دهی واحد‌ها از طریق مسیر‌های یکسان باشد لذا این روش سودمندتر بوده و در غیر این صورت، دسترسی به آن مشکل است.

هشدار جدی نسبت به استفاده از یک ترکیب خطرناک در خانه تکانی!

دکتر سیدوحید جاسمیبا اشاره به شروع خانه تکانی در روزهای پایانی سال، گفت: در این روزها معمولا استفاده از مواد سفید کننده و انواع شوینده ها افزایش می یابد که برخی از این مواد می توانند با عوارضی برای دستگاه تنفسی همراه باشند.
پیشخوان روزنامه