امروز یکشنبه ، ۰۰/۵/۳ - ۱۷:۳۸

صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت پاکسان با حضور بیش از 90٪ سهامدارن چهارشنبه29 بهمن ماه سال جاري در محل پژوهشگاه صنعت نفت تشکیل شد.

در اين جلسه سود نقدی مصوب در این مجمع 65 تومان معادل 72٪ سود تحقق یافته در سال جاری اعلام شد. صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام به شرح زير است:

صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت پاكسان ( سهامي عام ) مورخ 29/11/1393 ثبت شده به شماره 8493

و سرمايه 540.000.000.000 ريال وشماره شناسه ملي 10100364988

براي عملكرد سال ماليمنتهي به 30/09/1393

پيرو دعوتنامه منتشره در روزنامه اطلاعات بشماره 26087 مورخ 18/11/1393 صفحه پنج و سايت رسمي پاكسان به تاريخ 19/11/1393 جلسه مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام شركت پاكسان ( سهامي عام ) در ساعت 9 صـبح روز چهار شـنبه مـــورخ 29/11/1393 در محل سالن كاسپين پژوهشگاه صنعت نفت واقع در تهران بلوار غربی مجموعه ورزشی آزادی با نام و ياد خداوند منان و تلاوت آياتي از كلام ا مجيد و بـا حضــور 58/79درصد سهامداران و نمايندگان محترم صاحبان سهام ( بشرح ليست پيوست) ، و اعضاي هيئت مديره و بازرس قانوني شركت و نماينده سازمان بورس اوراق بهادار تهران تشكيل و پس از احراز حد نصاب قانوني ، برطبق مفاد ماده 101 اصلاحيه قانون تجارت و اساسنامه شركت ، نسبت به انتخاب هيئت رئيسه مجمع اقدام و در نتيجه اعضاي هيئت رئيسه مجمع بشرح زير انتخاب گرديدند:

                1 آقاي حميد مقيم زاده                     بعنوان رئيس مجمع              با كد ملي   0039907661

                2 آقايغلامرضا زماني فرد                                بعنوان ناظر                             با كد ملي 4269724730                   

                3 -خانم سميه كلبري                           بعنوان ناظر                            با كد ملي 5939935532                  

4 آقايهوشنگ بالازاده نيري           بعنوان دبير مجمع                                با كد ملي   0050220624

پس از انتخاب هيئت رئيسه و رسميت يافتن جلسه ،   دستور جلسه توسط دبير مجمع بشرح زير قرائت گرديد:

1 ارائه گزارش هيئت مديره و بازرس قانوني و حسابرس مستقل درخصوص عملكرد و صورت هاي مالي شركت براي سال مالي منتهي به 30/09/1393

2 اتخاذ تصميم نسبت به صورت هاي مالي شركت شامل ترازنامه در تاريخ 30/09/1393 صورت سود و زيان و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به 30/09/1393

3 انتخاب بازرس قانوني و حسابرس

4 تعيين روزنامه كثير الانتشار جهت درج آگهي هاي شركت

5 انتخاب اعضاء هيئت مديره

6 ساير موارديكه در صلاحيت مجمع عمومي عادي باشد .

رئيس مجمع                                  نظار مجمع                                                دبير مجمع                   حسابرس و بازرس قانوني

ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ

آقاي حميد مقيم زاده   آقاي غلامرضا زماني فرد خانم سميه كلبري       آقاي هوشنگ بالازاده نيري       آقاي علي اصغر فرخ

صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت پاكسان ( سهامي عام ) مورخ 30/11/1392 ثبت شده به شماره 8493

و سرمايه 540.000.000.000 ريال وشماره شناسه ملي 10100364988

براي عملكرد سال ماليمنتهي به 30/09/1393

آنگاه مجمع وارد دستور جلسه شد . ابتدا گزارش هيئت مديره در رابطه با عملكرد و سپس گزارش حسابرس و بازرس قانوني در خصوص صورتهاي مالي براي سال مالي منتهي به 30/09/1393 قرائت و مجمع پس از بحث و بررسي و انجام مذاكرات لازم ، تصميمات زير را با اكثريت آرا اتخاذ نمود:

الف تكاليف مربوط به گزارش حسابرسي و بازرس قانوني

_____________________________________________

1 در ارتباط با بند 5 گزارش پيگيري لازم جهت تعيين تكليف با شهرداري صورت پذيرد

2 در ارتباط با بند 7 گزارش هماهنگي هاي لازم با شركت بيمه صورت پذيرد

3- در ارتباط با بند 8 گزارش اقدامات لازم در ارتباط با انتقال شركتهاي مذكور به شركت مديريت صنعت شوينده صورت پذيرد

4 – در ارتباط با بند 10 اقدامات لازم جهت اصلاح پروانه بهره برداري صورت پذيرد.

5-در مورد بنـد 12 معــامـلات مــوضـوع مـاده 129 قـانـون تجـارت با رعایت مفاد ماده مذکور ( عدم حضور ذینفع در رای گیری ) مورد تنفیذ مجمع قرار گرفت.

6 در ارتباط با بند 15 دستور العمل تفكيك مخارج جاري و سرمايه اي تهيه گردد

ب تكاليف عمومي

_____________________________________________

1– صورتهاي مالي شركت مشتمل بر ترازنامه مورخ 30/09/1393 ، صورت سود و زيان و صورت وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مذكور مورد تصويب مجمع قرار گرفت و مقرر شد از سود قابل تقسيم و تخصيص مبلغ 351،000 ميليون ريال ( هر سهم مبلغ 650 )با رعايت مفاد اصلاحيه قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد و باقي مانده به حساب سود انباشته نقل به سال مالي بعد منظور شود.

رئيس مجمع                                    نظار مجمع                                        دبير مجمع                         حسابرس و بازرس قانوني

ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ    ـــــــــــــــ

آقاي حميد مقيم زاده   آقاي غلامرضا زماني فرد خانم سميه كلبري   آقاي هوشنگ بالازاده نيري               آقاي علي اصغر فرخ

           

صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت پاكسان ( سهامي عام ) مورخ 29/11/1393 ثبت شده به شماره 8493

و سرمايه 540.000.000.000 ريال وشماره شناسه ملي 10100364988

براي عملكرد سال ماليمنتهي به 30/09/1393

2- موسسه حسابرسی آزموده كاران به عنوان بازرس اصلی و حسابرس مستقل شرکت و موسسه حسابرسي ره بين به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و مجمع اختیار عقد قرار داد و پرداخت حق الزحمه حسابرسی و بازرس قانونی را به هیئت مدیره شرکت تفویض نمود .

3- روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید.

4- اعضاء اصلي و علي البدل هيئت مديره شركت براي مدت دو سال به شرح ذيل انتخاب گرديدند:

اعضاء اصلي :                                                                                                              امضــــــاء

- شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر ( سهامي خاص ) به شناسه ملي 10102757695

- شركت صنايع بهداشتي ساينا ( سهامي خاص ) : به شناسه ملي 10102239945

- شركت مديريت ياران توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) : به شناسه ملي 10102781241

- شركت مرواريد هامون ( سهامي خاص ) : به شناسه ملي 10860239199

- شركت گلتاش ( سهامي عام )                                 :   به شناسه ملي 10260244573

اعضا ء علي البدل :

   - شركت سرمايه گذاري توسعه ملي ( سهامي عام ) :   به شناسه ملي 10102501905

- شركت خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر ( سهامي خاص ) به شناسه ملي10102040330

رئيس مجمع                                  نظار مجمع                                                   دبير مجمع                 حسابرس و بازرس قانوني

ـــــــــــ ـــــــــــــــــــــ       ـــــــــــــــ  ـــــــــــــــ

آقاي حميد مقيم زاده   آقاي غلامرضا زماني فرد خانم سميه كلبري       آقاي هوشنگ بالازاده نيري      آقاي علي اصغر فرخ

                                                                

صورتجلسه مشروح مذاكرات و تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه صاحبان سهام

شركت پاكسان ( سهامي عام ) مورخ 29/11/1393 ثبت شده به شماره 8493

و سرمايه 540.000.000.000 ريال وشماره شناسه ملي 10100364988

براي عملكرد سال ماليمنتهي به 30/09/1393

5 اظهار و تاييد مي گرددد مديران و بازرسان شركت فاقد سوء پيشينه كيفري مي باشند و ممنوئيت هاي مندرج در اصل 141 قانون اساسي و مواد 111 ‏، 126 و 147  لايحه اصلاحي قانون تجارت مشمول هيچ يك از هيئت مديره و بازرسان شركت نمي باشد.

6- حق حضور جلسات برای اعضای غیر موظف هیئت مدیره برای سال مالی منتهی به 30/09/1394 بشرط تشکیل حداقل یک    

       جلسه در ماه مبلغ 7.500.000 ریال (ناخالص) برای هر ماه تعیین شد .

7- پرداخت حق الزحمه عضو مشترك هيات مديره و كميته حسابرسي داخلي براساس تصميم هيات مديره مورد تصويب قرار

       گرفت .

8-    مجمع ضمن تشکر و قدردانی از کلیه کارکنان و مدیران شرکت مقررنمود مبلغ   3.500.000.000 ریال بعنوان جبران خدمات و تفاوت حق حضور اعضای هیئت مدیره تخصيص يابد تا از طريق شركت توسعه صنايع بهشهر به اعضای هیئت مدیره تخصيص و توزيع گردد.

9-    مجمع مقرر نمود از تصمیمات متخذه در جلسه مجمع عمومی حاضر در ارتباط با دستور جلسه ، مستخرجه ای طی صورتجلسه جداگانه تنظیم و پس از امضای هیئت رئیسه مجمع جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ارائه گردد .

10-مجمع به آقای حامد رمضان نژاد با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به انجام تشریفات ثبت این صورتجلسه در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری اقدام و دفاتر و اسناد مربوطه را از طرف مجمع امضاء نماید .

       با توجـه به اینکه موضوع دیگری جهت بحث و تبادل نظر مطرح نگردید، جلسه با آرزوی توفیق برای سهامداران محترم، اعضاي هیئت مدیره ، کارکنان شرکت و همچنین رشد و تعالی روز افزون برای شرکت و ذکر صلوات در ساعت 11خاتمه یافت .

رئيس مجمع                                    نظار مجمع                                                دبير مجمع                   حسابرس و بازرس قانوني

ـــــــــــ   ـــــــــــــــــــــ     ـــــــــــــــ   ـــــــــــــــ  

آقاي حميد مقيم زاده   آقاي غلامرضا زماني فرد خانم سميه كلبري   آقاي هوشنگ بالازاده نيري         آقاي علي اصغر فرخ

                                                                

اضافه کردن نظر


کد امنیتی
تازه سازی