همکاری واحد هایHSE شرکت پاکسان و شرکت صنعتي بهشهر

زمینه همکاری واحد هایHSE شرکت پاکسان و شرکت صنعتي بهشهر فراهم شد.

به گزارش پاکسان نیوز، زمینه همکاری واحد هایHSEشرکت پاکسان و شرکت صنعتي بهشهر فراهم شد.

 به منظور افزایش همکاری و تعامل در واحد ایمنی و بهداشت محیط زیست، تيمHSE شركت صنعتي بهشهر از تجهیزات و امکانات شرکت پاکسان بازدید کردند.

در این بازدید که رئيس واحد، كارشناسHSE، مشاور و سرپرست آتش نشاني شرکت صنعتي بهشهر نیز حضور داشتند از انبارها و سالن هاي توليد، بسته بندی و..... شرکت پاکسان بازدید شد و امکانات فنی در خصوص ایمنی و بهداشت بخشهای گوناگون مورد ارزیابی و سنجش قرار گرفت.

در ادامه این بازدید طي جلسۀ هم اندیشی راه های افزایش همکاری با واحدHSE شرکت صنعتي بهشهر مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در اين جلسه مقرر شد پس از انجام بازديد واحدHSE شرکت پاکسان از تجهیزات و امکانات شرکت صنعتي بهشهر ، تفاهم نامه همكاري در زمينه هاي آموزش، امداد و نجات، آتش نشاني و اوژانس بين این دو منعقد شده و از پتانسيل موجود در هر دو شركت استفاده مطلوب به عمل آيد.